Targetes de matrícules de cotxe per a treballar diferents continguts matemàtics. Activitats que podem fer:

Realitzar descomposicions numèriques. Ordenar de major a menor/menor a major. Classificar en grups de nombres parells o imparells. Sumar dues o més matrícules. Restar dues o més matrícules. Practicar les multiplicacions (la multiplicació dels 2 primers nombres de la matrícula ens donen com a resultat, les dues xifres següents). Buscar el valor numèric de cada lletra de la matrícula i sumar el total. Comparar números majors i menors.

Comença igual que 001 portada
Comprensió Lectora Qui Soc 003
Comprensió Lectora Qui Soc 004
Comprensió Lectora Qui Soc 005
Comprensió Lectora Qui Soc 004
error: Content is protected !!