Condicions de Compra

CONDICIONS DE COMPRA

Loroneta és una botiga en línia de recursos educatius imprimibles per a mestres d’educació infantil i primària. Tots els nostres productes són virtuals i el comprador podrà imprimir-los per al seu ús un cop haja realitzat la comanda.

Aquest document contractual regularà les Condicions Generals de contractació de productes o serveis (d’ara endavant, «Condicions») a través del lloc web www.loroneta.es, propietat d’ANA MARÍA PÉREZ ALARTE, d’ara endavant, PRESTADOR, els quals detalls de contacte també es troben a l’Avís Legal d’aquest Lloc Web.

Aquestes Condicions poden ser modificades en qualsevol moment. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que seran aplicables aquelles que es troben vigents en el moment de realització de comandes.

Els contractes no estaran subjectes a cap formalitat a excepció dels supòsits expressament assenyalats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta o en altres lleis especials. L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

– Ha llegit, entén i comprén el que s’hi exposa.
– És una persona amb capacitat suficient per a contractar.
– Que les dades subministrades quan fa la compra són verídiques i completes.
– Que confirma la comanda duta a terme, és a dir, el o els productes triats, les quantitats.
– Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions dutes a terme a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals envia els productes, i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això puga afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el PRESTADOR dels productes o serveis contractats per l’USUARI és Loroneta, amb domicili social a C/ Cuba, 61 3-8, 46006 València (València), NIF 22566361A.

I, d’altra banda, l’USUARI, registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i una contrasenya, dels quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda sorgida entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte.

Procediment de contractació

L’USUARI, per poder accedir als productes que ofereix el PRESTADOR, haurà de ser major d’edat i donar-se d’alta a través del lloc web, a la secció «El meu compte» mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requeriran, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada a l’Avís legal i a la Política de privadesa d’aquest lloc web.

L’USUARI seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i a no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la pèrdua o el robatori d’aquests o el possible accés per part d’un tercer no autoritzat, de manera que aquest puga procedir al bloqueig immediat.

Un cop s’ha creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Tret d’estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada prèviament i per escrit pel PRESTADOR.

RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’USUARI considere oportuna serà atesa en la més breu brevetat possible, podent-se realitzar a les següents adreces de contacte: Postal: Loroneta, C/ Cuba, 61 3-8, 46006 València (València), Correu electrònic: hola@loroneta.es Resolució de litigis en línia (Resolució de Disputes en Línia)

D’acord amb l’Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’una tercera part, anomenada Organisme de resolució de litigis, que actua com a intermediari entre ambdues parts. Aquest organisme és neutral i dialogarà ambdós costats per arribar a un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant de qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es retardarà fins a la fi del cas de força major.

COMPETÈNCIA

L’USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractades en la venda. Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran cap modificació de cap manera. L’USUARI declara haver llegit, conéixer i acceptar les presents Condicions en tota la seua extensió.

GENERALITATS DE L’OFERTA

Totes les vendes i lliuraments efectuats pel PRESTADOR s’entendran sotmesos a les presents Condicions. Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial del PRESTADOR, o al que aquí s’estableix, tindrà efecte, llevat que hi haja un pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran. Donats els continus avenços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seues especificacions respecte de la informació facilitada en la seua publicitat, sempre que això no afecte el valor dels productes oferts. Aquestes modificacions tindran igualment validesa en cas que, per qualsevol causa, es veja afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que pogueren ser aplicables. Aquests preus, llevat que s’indique expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolicat, assegurança d’enviaments o qualsevol altre servei addicional i annex al producte o servei adquirit. Els preus aplicables a cada producte són els publicats al lloc web i s’expressaran en la moneda EURO. L’USUARI assumeix que l’avaluació econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real.

Abans de fer la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitze la comanda. Les promocions i ofertes només seran vàlides durant el temps que romanguen accessibles a la web. Un cop duta a terme la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no. Qualsevol pagament efectuat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura al nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest haja informat en el moment de fer la comanda. Aquesta factura s’enviarà en format PDF a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI. Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar mitjançant correu electrònic a l’adreça hola@loroneta.es

FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTE

El PRESTADOR possibilita les següents formes per efectuar el pagament d’una comanda:

– Targeta de crèdit

Mesures de seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per assolir aquests fins, l’usuari/client accepta que el prestador obtinga dades per a l’efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés. El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que siga considerada il·legal per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que puga o tinga el potencial de danyar la bona voluntat d’aquestes o influir de manera negativa en elles. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no complisca amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerç o Titular de la targeta o targetes.

PROCÉS DE COMPRA

Cistella (simulació de pressupost) Qualsevol producte exposat al lloc web es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observaran els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Una vegada guardada la cistella, es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i enviament introduïdes. Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per ambdues parts. Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els passos següents per a la seua correcta formalització:

– Comprovació de les dades de compra: nom, cognoms, correu electrònic, usuari i contrasenya. En el cas de tenir un compte existent, l’usuari pot iniciar sessió.
– Introducció de dades de la targeta per al pagament.
– Realitzar la compra.

Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correu de l’USUARI confirmant la realització de la comanda.

GARANTIES APLICABLES

Tots els productes oferts a través del lloc web són exactament els originals exposats. Tots els productes venuts en aquest lloc web, ja que es consideren productes de segona mà, tenen un període de garantia d’un any, conforme als criteris i condicions descrits en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels productes oferts respondrà als següents articles basats en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estiga expressament establert. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre’s als jutjats i tribunals del domicili de l’USUARI qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions.