El raonament verbal és el conjunt d’activitats mentals que consisteix en la connexió d’idees d’acord amb certes regles. Es tracta de la capacitat per raonar amb continguts verbals, establint entre ells principis de classificació, ordenació, relació i significats.

Avui vos compartisc un recurs per a treballar l’estimulació lingüística, l’evocació lèxica i el raonament verbal a partir d’unes targetes amb fotografies que evoquen un concepte i una sèrie d’opcions múltiples que estableixen una connexió amb aquest.

Les propostes de treball són diverses i poden ser totalment orals o incloure’n altres que possibiliten l’ús i pràctica de l’escriptura. Si el que volem és treballar des de l’oralitat farem servir sols les targetes amb fotografies. Explicarem als infants que hem d’enganxar unes pinces en aquelles opcions que estableixen connexions o relacions amb la imatge principal. Si volem treballar l’expressió oral, cada infant argumentarà oralment el perquè de les seues eleccions.

Si el recurs es fa servir en nivells inicials lectoescriptors, podem treballar, a més de l’expressió oral, la lectura i l’escriptura de paraules amb la recerca de les xicotetes targetes de vocabulari i amb l’elaboració d’un llibret per a cada concepte/targeta.

A cicle inicial de primària, la proposta es pot desenvolupar en grups cooperatius. En finalitzar i com a síntesi del vocabulari treballat, entre totes i tots els membres del grup, s’emplena un full de registre lèxic.

Segons l’ús que li volem donar al recurs, aquest es pot fer servir tant a l’etapa d’Educació Infantil (oral) com a cicle inicial de Primària.

Què necessitem per a... 2
Què necessitem per a... 3
Què necessitem per a... 4
Què necessitem per a... 5
Què necessitem per a... 6